Yritys

Green Fuel Nordic Oy

Green Fuel Nordic Oy on suomalainen biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus perustuu jo kaupallisessa käytössä olevan innovatiivisen pyrolyysiteknologian hyödyntämiseen uuden sukupolven bioöljyn tuotannossa. Raaka-aineena käytetään uusiutuvaa kotimaista metsäbiomassaa, mikä tarjoaa uuden jalostuspolun arvokkaalle metsäomaisuudelle.

Valmiin teknologian hyödyntäminen nopeuttaa jalostamotoiminnan käynnistämistä ja kaupallisen bioöljytuotannon aloittamista ja mahdollistaa hajautetun energiantuotannon. Yhtiö aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita bioöljyjalostamoita lähelle raaka-ainetta. Samalla se edistää omalta osaltaan Suomen uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tukee energiaomavaraisuuden vahvistumista.

Valitun teknologian avulla uusiutuvasta kotimaisesta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, vähähiilistä ja rikitöntä bioöljyä.

Bioöljy on suoraan hyödynnettävissä teollisuuden ja kuntien sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa se korvaa kevyttä ja raskasta polttoöljyä sekä kaasua.

Bioöljystä voidaan myös jalostaa normaaleja liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita. Pitemmällä aikavälillä mielenkiintoisia käyttökohteita löytyy myös kemianteollisuudesta.
 

GFN Lieksa Oy

... on Green Fuel Nordic Oy:n tytäryhtiö, joka rakentaa bioöljyjalostamon Lieksaan Kevätniemen teollisuusalueelle. 

Yhtiö tulee olemaan bioöljyn tuotantoyhtiö ja emoyhtiö Green Fuel Nordic Oy tulee hoitamaan tuotteiden myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen. Bioöljyjalostamo käyttää raaka-aineenaan sahojen sivuvirtoja sekä biorankaa. Bioöljyjalostamon tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa.

GFN Lieksan bioöljyjalostamo sijaitsee Lieksan kaupungissa Lieksan Teollisuuskylä Oy:n Kevätniemen yritysalueella. GFN Lieksa Oy:n näkökulmasta Kevätniemen yritysalue tarjoaa ideaalin bioöljyjalostamon sijoittamismahdollisuuden. Samalla alueella pystytään toteuttamaan myös jatkoinvestoinnit sekä bioöljyn tuotannon että jatkojalostuksen osalta.

GFN Lieksa Oy:n bioöljyjalostamon vuotuinen raaka-aineen käyttö on noin 90 000 k-m3, josta jalostetaan 24 000 tonnia bioöljyä. GFN Lieksa Oy:n tavoitteena on kasvattaa tuotantokapasiteettia Lieksan Kevätniemen teollisuusalueella luvituksen antamien rajoitusten puitteissa.

 

Toimintamme lähtökohdat

 

Missio

Tarjoamme kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Olemme edelläkävijä uuden sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa.

Kannattavuus on pitkäjänteisen liiketoiminnan perusedellytys. Tarjoamalla kilpailukykyisen, paikallisen ja kestävän vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille olemme mukana rakentamassa sekä asiakkaittemme että koko yhteiskunnan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta.

Paikallisuus merkitsee, että harjoitamme hajautettua energiantuotantoa. Ekologisten hyötyjen lisäksi tämä tarkoittaa työpaikkoja ja hyvinvointia niillä paikkakunnilla, joissa meillä on toimintaa.

Omaa kilpailukykyämme me vahvistamme olemalla kehityksen kärjessä uuden sukupolven biopolttonesteissä aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. 

 

Arvot

Green Fuel Nordicin missio toteutuu arvojemme kautta.

1. Ymmärrys

 • Olemme asiantuntijoita, joiden tuottama tieto ja teknologia hyödyttävät koko maailmaa. Haluamme ymmärtää koko ajan enemmän, minkä takia hankimme lisää tietoa ja osaamista.
 • Kun on utelias, pysyy liikkeessä eteenpäin.

2. Ekologisuus

 • Raaka-aineena käytämme teollisuuden sivuvirtoja sekä puuta, jolle muilla metsäteollisuuden haaroilla ei ole käyttöä – esimerkiksi ensiharvennuspuuta, josta käytämme termiä bioranka. Jalostamme tuotteemme mahdollisimman pitkälle, säästämme ympäristöä sekä luomme uutta työtä ja arvoa metsälle.

3. Edelläkävijyys

 • Haluamme muuttaa maailmaa paremmaksi. Se tapahtuu tuotteemme jatkuvalla kehitystyöllä ja uudenlaisilla innovaatioilla, joista on todellista hyötyä niin teollisuudelle, jakelijoille, metsänomistajille kuin kuluttajillekin.

4. Luotettavuus

 • Olemme luotettavia niin yhteistyökumppanina, työnantajana kuin yhteiskunnallisena toimijana. Pidämme sanamme ja kannamme vastuun yhteisistä asioista.

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme

 

Visio

Olemme kansainvälisesti arvostettu biotuotteiden jalostaja ja jakelija.

 

Strategia

Strategiamme kertoo, miten saavutamme visiomme. Green Fuel Nordicin strategiassa on kuusi pääaluetta:

 1. Hallittu ja kannattava kasvu
 2. Markkinoiden tehokkain biojalostamoiden projektointi yhdessä teknologiatoimittajien kanssa
 3. Bioöljytehtaiden käyttöosaaminen huipputasoa
 4. Kilpailukykyinen ja kestävä raaka-aineen hankinta
 5. Kilpailukykyinen vaihtoehto teolliseen energiantuotantoon, ja strategiset pitkäaikaiset kumppanuudet
 6. Biopolttonesteiden uusien sovelluskohteiden kaupallistaminen

 

Tuotantoteknologia

Green Fuel Nordic Oy:n bioöljyn tuotantoprosessi koostuu useasta osasta, jotka yhdessä muodostavat toimivan bioöljyjalostamon. Bioöljyjalostamossa uusiutuva puupohjainen raaka-aine muutetaan uuden sukupolven bioöljyksi.

Nopeaan pyrolyysiin perustuvan bioöljyjalostamon sydän on pyrolyysiyksikkö, jossa esikäsitelty biomassa muutetaan bioöljyksi. Oikeaan palakokoon ja kosteuteen esikäsitelty biomassa syötetään reaktoriin yhdessä kuuman, noin 500 asteisen, hiekan kanssa, jolloin biomassa kaasuuntuu. Kaasuuntuminen tapahtuu lähes hapettomissa olosuhteissa, jolloin palamista ei tapahdu.

Syntynyt kaasu johdetaan sykloniin, jossa mekaanisesti erotetaan kaasuvirrasta hiekka ja hiiltojäännös. Syklonista kaasu jatkaa matkaa lauhduttimeen, jossa se jäähtyy, lauhtuu ja tiivistyy bioöljyksi. Lopulta syntynyt bioöljy vielä suodatetaan ennen kuin se poistuu pyrolyysiyksiköstä.

Tuotanto saa energiansa kaasuuntumatta jäävästä hiillosjäännöksestä, joka erotetaan kiertävän hiekan mukana ja poltetaan poltto-kammiossa. Poltossa syntyvät savukaasut ohjataan höyrykattilan kautta puhdistimella varustettuun piippuun. Raaka-aineen kuivauksen lämpöenergia saadaan prosessihöyrystä.

Ennen pyrolyysiyksikköä biomassa prosessoidaan tarvittavaan partikkelikokoon ja kosteuspitoisuuteen. Vastaanotettava raaka-aine jalostetaan poistamalla siitä epäpuhtaudet ja seulomalla. Kuivaus tapahtuu hihnakuivurissa, jossa käytetään hyödyksi pyrolyysiyksikön kuumien savukaasujen lämpöenergia.

Pyrolyysiyksiköstä valmistuva suodatettu bioöljy johdetaan varastosäiliöön, jossa sen laatu varmistetaan.

 

Järkevä vaihtoehto

Tarve rakentaa yhä vähähiilisempää ja fossiilisista energianlähteistä riippumattomampaa yhteiskuntaa kasvattaa muun muassa uusiutuvien biopolttoaineiden kysyntää.

Tämä vahva kehityskulku on myös yksi bioöljyn jalostamiseen keskittyvän Green Fuel Nordicin liiketoiminnan vetureista. Toinen merkittävä tekijä on päätös hyödyntää jo käytössä olevaa, kaupallisesti todennettua teknologiaa.

 

Kotimaista uuden sukupolven bioöljyä

Valitun teknologian avulla uusiutuvasta kotimaisesta metsäbiomassasta valmistetaan uuden sukupolven nestemäistä, rikitöntä bioöljyä. Suomen kestävästi hoidetut ja laajasti sertifioidut metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puun teollinen käyttö on noin 50 miljoonan kuutiometrin luokkaa vuodessa. Kestävä käyttö sallisi kuitenkin 70 -75 miljoonan kuutiometrin hyödyntämisen vuositasolla.

Bioöljyntuotantoon soveltuvasta metsäbiomassasta ei siis ole pulaa etenkään, koska perinteinen metsäteollisuus ei ole lisäämässä puunkäyttöään Suomessa. Pyrolyysiteknologiaa hyödynnettäessa raaka-aineena voidaan hyödyntää myös muun saha- ja selluteollisuuden sivuvirtoja.

Suunnitellut biojalostamoinvestointimme tukevat Suomelle strategisesti tärkeää hajautettua energiantuotantoa ja vahvistavat energiaomavaraisuutta. Toimintamme tukee lisäksi Suomelle asetetun RES-tavoitteen saavuttamista. Samalla parannamme osaltamme työllisyyttä metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla ja tarjoamme uutta paikallista jalostuspolkua metsäbiomassalle.

GFN -bioöljyn varastointi- ja kuljetusominaisuudet mahdollistavat joustavan energianjakelun.

Tuotteemme on suoraan hyödynnettävissä teollisuuden raaka-aineena sekä sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa se korvaa kevyttä ja raskasta polttoöljyä sekä kaasua. Näiden rinnalle on nousemassa myös muun muassa bioöljyn käyttö laivojen dieselmoottoreissa.

Bioöljystä voidaan jalostaa myös normaaleja liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita. Pitemmällä aikavälillä mielenkiintoisia käyttökohteita löytyy myös kemianteollisuudesta.


Elämme muuttuvassa maailmassa

Riippuvuus ehtyvistä, uusiutumattomista fossiilisista luonnonvaroista ja niiden käytön aiheuttama ilmastonmuutos ovat merkittäviä poliittista, yhteiskunnallista ja liiketaloudellista kehitystä ohjaavia taustavoimia.

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on yksi aikamme vahvoista globaaleista megatrendeistä. Energiankulutuksen vähentäminen sekä fossiilisten luonnonvarojen käytön korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla ovat tärkeitä keinoja tämän kehityskulun toteuttamisessa.

Pyrkimys energiankulutuksen vähentämiseen on erittäin haasteellinen. Kehittyvien talouksien energiantarve lisääntyy teollistumisen lisääntyessä ja vaurastuvien ihmisten kulutuksen kasvaessa. Väestönkasvun jatkuessa ruoasta tulee pulaa, ja sen hinta nousee. Myös ympäristötuhot ja ruokaketjun raaka-aineiden teollinen hyödyntäminen muuhun kuin ruoantuotantoon ovat osasyyllisiä ruoan niukkuuteen.

Riippuvuus fossiilisesta öljystä liittyy sen hyödyntämiseen paitsi energianlähteenä ja liikenteen polttoaineena myös esimerkiksi kemianteollisuuden tuotteiden, kuten muovien raaka-aineena.

Kustannustehokkaasti hyödynnettävissä olevan fossiilisen öljyn niukkuus nostaa sen hintaa. Samalla uusien biopolttoaineiden kilpailukyky paranee, ja kehitystyö niiden hyödyntämiseksi energiantuotannon ohella muun muassa kemianteollisuudessa etenee. Kilpailukykyä vahvistavat myös uuden sukupolven biopohjaisten polttoaineiden CO2-neutraalius, jolloin CO2-päästöoikeuksia ei tarvita.

Tämä kehityskulku avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ennakkoluulottomille, vastuullisille yrityksille, joiden toiminta perustuu esimerkiksi innovatiivisten, uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen perustuvien teknologioiden kehittämiseen tai näiden teknologioiden kaupalliseen käyttöönottoon.

 

Miksi biojalostamoita on järkevää rakentaa Suomeen?

EU:n tahtotila torjua ilmastonmuutosta on johtanut useisiin jäsenmaiden toimintaa ohjaaviin direktiiveihin ja kannusteisiin.

Näihin lukeutuu muun muassa Suomea velvoittava uusiutuvien energianlähteiden käytön määrän tavoite. Ne avaavat uusiutuvalle bioöljylle liiketaloudellisesti houkuttelevia mahdollisuuksia Suomessa ja muualla Euroopassa.

Suomen puolesta biojalostamoiden sijoituspaikkana puhuvat myös kasvavat metsävarat. Hyvin hoidettujen metsien kasvu ylittää merkittävästi kestävästi hyödynnettävissä olevan puun teollisen käytön. Perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutosahdinko vapauttaa entisestään puuta uudenlaiseen käyttöön – kuten biojalostamoiden raaka-aineeksi.

 

Energiaomavaraisuus vahvistuu

Green Fuel Nordicin suunnittelemat bioöljyjalostamoinvestoinnit tukevat Suomelle strategisesti tärkeää hajautettua - eli lähelle raaka-ainetta ja loppukäyttöä sijoittuvaa - energiantuotantoa ja vahvistavat energiaomavaraisuutta.

Parempi energiaomavaraisuus vahvistaa kauppatasetta, kun fossiilisen öljyn tuontia voidaan vähentää. Bioöljyn tulevaisuudennäkymiin kuuluu myös sen käyttö esimerkiksi kemianteollisuuden vientituotteiden raaka-aineena.

 

Syntyy tulevaisuuden teollisia työpaikkoja

Suunnitellut bioöljyjalostamot parantavat osaltaan työllisyyttä metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla lyhyellä aikavälillä ja pitemmällä tähtäyksellä ne tarjoavat uusia teollisia työpaikkoja eri puolilla Suomea.

Bioteollisuuden työpaikat ovat tulevaisuudessa suorasti ja epäsuorasti merkittävä hyvinvoinnin lähde sekä paikallisesti että kansallisesti. Lisäksi bioöljyjalostamot avaavat uuden paikallisen jalostuspolun metsäbiomassalle.

 

Uusi innovaatioympäristö

Green Fuel Nordicin suunnitellut bioölytehdasinvestoinnit mahdollistavat myös esimerkiksi konepajateknologian kehittymisen tukemaan jalostamoiden tarpeita. Myös raaka-ainelogistiikkaan voidaan löytää aivan uudentyyppisiä ratkaisuja. Näistä innovaatioista voi jatkossa tulla myös suomalaisia vientituotteita.

Maailmanluokan bioöljyjalostamoiden ympärille voidaan myös kehittää T&K-painotteinen, monialainen innovaatioverkosto.

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.