FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivustolle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, otathan yhteyttä!

Mitä on bioöljy? 

Bioöljy, joka tunnetaan myös biopyrolyysiöljynä, on nopealla pyrolyysillä valmistettavaa polttoainetta, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Se on juoksevaa nestettä, jonka pH on noin 2,6 ja tehollinen (alempi) lämpöarvo noin 16 - 18 MJ/kg. 

Bioöljy koostuu useista eri yhdisteistä, ja sisältää pääosin hiiltä, vetyä, happea ja hieman typpeä.

Sen merkittävimmät orgaaniset komponentit ovat nestemäisen ligniinin johdannaiset, alkoholit, luonnon orgaaniset hapot ja karbonyylit

 

Mitä tarkoittaa biotalous?

Biotalous tarkoittaa kaikkia uusiutuvia luonnonvaroja käyttävää, tuottavaa, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta.

 

Missä bioöljyä voidaan käyttää?

Bioöljyä voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa, joista merkittävimmät tänä päivänä ovat lämmön tuotanto ja jalostaminen liikenteen polttoaineiksi. Muita tulevaisuudessa merkittäviä käyttökohteita on bioöljyn käyttö raaka-aineena kemianteollisuudessa.

 

Mikä on pikapyrolyysi?

Pikapyrolyysiteknologialla valmistetaan biomassasta bioöljyä. Nopeassa termisessä prosessissa biomassa kuumennetaan hiekan avulla hyvin nopeasti (<2 sekuntia) noin 500 celsiusasteen lämpötilaan, jolloin se kaasuuntuu.

Biomassan kaasutus tapahtuu hapettomassa ympäristössä, jolloin palamista ei tapahdu. Kun kaasuuntunut biomassa lauhdutetaan, muodostuu bioöljyä.

 

Mitä raaka-ainetta bioöljyn valmistukseen käytetään?

Green Fuel Nordic käyttää bioöljyn valmistuksessa puuperäistä metsäbiomassaa, jota saadaan pääosin metsistä ja mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Käytettävä raaka-aine ei siis kilpaile elintarviketeollisuuden tarvitsemien raaka-ainevirtojen tai viljelyalueiden kanssa.

 

Kuinka paljon raaka-ainetta Green Fuel Nordicin bioöljytehdas käyttää?

Yksi tuotantolinja käyttää noin 90 000 kuutiometriä vuodessa.

 

Kuinka paljon bioöljyä Green Fuel Nordicin bioöljytehdas tuottaa?

Lieksan bioöljytehtaamme tuottaa noin 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa. Tämä vastaa lämpöenergiaksi muutettuna noin 5 000 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.

 

Voidaanko bioöljyä käyttämällä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä?

Bioöljyllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä fossiilisiin polttoainesiin verrattuna bioöljyllä tuotettu energia tuottaa yli 90 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Miksi kiinteä biomassa kannattaa jalostaa nestemäiseksi polttoaineeksi?

Bioöljyllä on useita etuja verrattuna kiinteisiin puupolttoaineisiin tai biomassoihin:

 • Teholliseen lämpöarvoon perustuva energiatiheys on huomattavasti suurempi
  - Logistiset kustannukset ovat pienemmät
  - Polttoainetta tarvitaan vähemmän
 • Kuljetus ja käsittely on helpompaa ja kustannustehokkaampaa
 • Polton hiukkaspäästöt ovat pienemmät
 • Fossiilisten polttoöljyjen kattilat tarvitsevat vain vähän modifikaatioita soveltuakseen bioöljylle
 • Mahdollistaa olemassa olevien voimalaitosinvestointien hyväksikäytön
 • Bioöljyn jatkojalostusmahdollisuudet ovat merkittävät verrattuna kiinteisiin vaihtoehtoihin, kuten hakkeeseen ja pelletteihin

 

Mitä hyötyä bioöljystä on Suomelle?

Bioöljyn tarjoamia etuja ovat muun muassa:

 • Uusi jalostuspolku arvokkaille, uusiutuville metsävaroille
 • Jokainen bioöljytehdas luo uusia teollisia työpaikkoja, usein perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemille paikkakunnille
 • Yhden bioöljytehtaan rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset ovat suuret
 • Uusiutumattomien ja ehtyvien fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat jatkuvasti
 • Bioöljy on kotimainen polttoaine, fossiiliset polttoaineet tuodaan muualta: positiivinen vaikutus energiaomavaraisuuteen ja kauppataseeseen
 • Kasvihuonekaasupäästövähennykset ja kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet
 • Käyttäjä välttyy päästöoikeuksien ostamiselta
 • Alueen hiilidioksiditaseen parantuminen
 • Lisää alueen bioenergialiiketoimintaa
 • Lisää ja parantaa alueellista teknologiaosaamista

 

Miksi fossiiliset polttoöljyt kannattaa korvata bioöljyllä? 

Bioöljy on uusiutuva tuote, jolla voidaan korvata raskasta ja kevyttä polttoöljyä sekä kaasua. Fossiiliset luonnonvarat ovat sen sijaan ehtyviä, ja niiden käyttö esimerkiksi polttoaineena lisää ilmastonmuutosta.

Fossiilisten polttoaineiden hinta on pitkällä tähtäimellä myös noussut huomattavasti ja suurella todennäköisyydellä hintakehitys tulee jatkumaan vastaavanlaisena.

Kotimaisesta raaka-aineesta paikallisesti jalostettava bioöljy lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja vaikuttaa positiivisesti kauppataseeseen.

Bioöljyn loppuasiakas välttyy päästöoikeuksien ostamiselta. Ympäristön kannalta fossiilisia ratkaisuja kestävämmän vaihtoehdon valitseminen voi lisäksi olla osa asiakkaan vastuullista toimintaa ja siten yksi brändinrakentamisen välineistä.

 

Onko bioöljytehtaita muualla?

Tuotantotoiminnassa olevia bioöljytehtaita on jo kaupallisessa käytössä Kanadassa, USA:ssa ja Hollannissa. Uusia projekteja on aktiivisena useissa eri maissa eri puolilla maapalloa.

 

Tarvitaanko bioöljyn valmistuksessa kemikaaleja?

Ei tarvita. Biomassan jalostus bioöljyksi ei vaadi kemikaaleja. 

 

Millainen on Green Fuel Nordic Oy:n omistuspohja?

Green Fuel Nordic Oy:n omistaa yrityksen johto ja henkilöstö sekä joukko yksityisiä pääomasijoittajia. 

 

Onko bioöljy ja biodiesel sama asia?

Ei ole. Bioöljyn ja biodieselin valmistusprosessit ovat täysin erilaiset. Myös lopputuotteen käyttökohteet poikkeavat toisistaan. Bioöljystä on mahdollista jatkojalostaa liikennepolttoainetta.

 

Onko bioöljy veronalainen tuote?

Pyrolyysi –menetelmällä puusta valmistettu bioöljy ei ole energiaverotuksen alainen biopolttoaine, koska sitä ei ole määritelty energiaverodirektiivissä tarkoitetuksi veronalaiseksi tuotteeksi eikä siihen sovelleta energiaverotuksen korvaavuusperiaatetta.

 

Onko bioöljy vaarallista ympäristölle?

Bioöljy on ympäristöön joutuessa haitallista, mutta ei myrkyllistä, kuten monet muut kemikaalit. Bioöljy on myös biologisesti hajoavaa ja sen biohajoamiskerroin on huomattavasti dieseliä korkeampi. 

Levillä ja pieneliöillä tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella bioöljy ei hidasta kasvien kasvua, eikä ole eliöstölle myrkyllinen.

 

Onko bioöljy vaarallista ihmiselle?

Bioöljy on luokiteltu syövyttäväksi aineeksi ja voi aiheuttaa silmä- ja ihoärsytystä. Työskenneltäessä bioöljyn kanssa käytetään suojavarustusta suoran kontaktin ehkäisemiseksi.

 

Onko olemassa olevien laitosten modifiointi bioöljylle soveltuvaksi kallista?

Muutoskustannukset riippuvat olemassa olevan laitoksen teknologiaratkaisuista. Yleisesti voidaan sanoa, että muutoskustannukset ovat hyvin kohtuullisia.

 

Miten uusi bioöljylle soveltuva laitos eroaa perinteisestä öljykäyttöisestä laitoksesta?

Hyvin vähän. Käytännössä merkittävin ero on osittain erilaiset materiaaliratkaisut. Tämä koskee lähinnä polttoainelinjaa ja tähän liittyviä komponentteja.

  

Mikä vaikuttaa bioöljytehtaiden paikkakunta valintaan?

Tärkein kriteeri paikkakuntaa valittaessa on ollut raaka-aineen saatavuus. Muita tärkeitä kriteereitä ovat muun muassa olleet synergiaedut paikallisten yritysten kanssa, alueen tahtotila ja osaavan työvoiman saatavuus.

 

Millaisia työpaikkoja biojalostamolla on tarjolla?

Biojalostamolla tarvitaan työntekijöitä raaka-aineen vastaanottoon ja käsittelyyn sekä bioöljyn tuotantoon ja varastointiin. Työt sisältävät mekaanisia ja sähköisiä kunnossapitotoimintoja, prosessinvalvontaa, laboratoriotehtäviä, logistisia toimintoja sekä monia muita työtehtäviä. Voit katsoa avoimet työpaikkamme sivustomme Urapolku-osiosta.

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.