Kutsu yhtiökokoukseen 25.6.2020

16.06.2020

Green Fuel Nordic Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.6.2020 kello 15:00. Yhtiökokous pidetään sähköisesti Teams palaverina. Rekisteröinti tilaisuuteen alkaa klo 14:45.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst&Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Laitinen.  
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
 16. Hallitus esittää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavaa:
  - Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 50 000 osaketta, mikä vastaa noin 3.7% yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 5% prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
  - Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä markkinoilla muodostuvaan hintaan.
  - Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
  - Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).  Yhtiölle hankittavista osakkeista maksettava vastike on vähintään 0,025 euroa ja enintään 40 euroa osakkeelta lisättynä varainsiirtoverolla. Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista omien osakkeiden suunnatun hankkimisen ehdoista.
 17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita
  - Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 50 000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja käyttää henkilöstön kannustejärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2021 saakka.

B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 15.6.2020 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Pieksänkoskentie 550 73350 Haluna. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä erikseen pyytävälle osakkaalle postitse. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

D. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Green Fuel Nordic Oy:llä on kokouskutsun päivänä 15.6.2020 yhteensä 1 369 689 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen.

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Ilmoittautumiset yhtiökokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi tai soittamalla numeroon +358 407076640.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams palaveri kutsu etukäteen sähköpostilla.

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja
Green Fuel Nordic Oy

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.