Järkevä vaihtoehto

Tarve rakentaa yhä vähähiilisempää ja fossiilisista energianlähteistä riippumattomampaa yhteiskuntaa kasvattaa muun muassa uusiutuvien biopolttoaineiden kysyntää. Tämä vahva kehityskulku on myös yksi bioöljyn jalostamiseen keskittyvän Green Fuel Nordicin liiketoiminnan vetureista. Toinen merkittävä tekijä on päätös hyödyntää jo käytössä olevaa, kaupallisesti todennettua teknologiaa.

Kotimaista toisen sukupolven bioöljyä

Valitun teknologian avulla uusiutuvasta kotimaisesta metsäbiomassasta valmistetaan toisen sukupolven nestemäistä, rikitöntä bioöljyä. Suomen kestävästi hoidetut ja laajasti sertifioidut metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puun teollinen käyttö on noin 50 miljoonan kuutiometrin luokkaa vuodessa. Kestävä käyttö sallisi kuitenkin 70 -75 miljoonan kuutiometrin hyödyntämisen vuositasolla.

Bioöljyntuotantoon soveltuvasta metsäbiomassasta ei siis ole pulaa etenkään, koska perinteinen metsäteollisuus ei ole lisäämässä puunkäyttöään Suomessa. Pyrolyysiteknologiaa hyödynnettäessa raaka-aineena voidaan hyödyntää myös muun saha- ja selluteollisuuden sivuvirtoja.

Suunnitellut biojalostamoinvestointimme tukevat Suomelle strategisesti tärkeää hajautettua energiantuotantoa ja vahvistavat energiaomavaraisuutta. Toimintamme tukee lisäksi Suomelle asetetun RES-tavoitteen saavuttamista. Samalla parannamme osaltamme työllisyyttä metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla ja tarjoamme uutta paikallista jalostuspolkua metsäbiomassalle.

GFN -bioöljyn varastointi- ja kuljetusominaisuudet mahdollistavat joustavan energianjakelun.

Tuotteemme on suoraan hyödynnettävissä teollisuuden ja kuntien sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa se korvaa kevyttä ja raskasta polttoöljyä. Näiden rinnalle on nyt nousemassa bioöljyn kaäyttölaivojen dieselmoottoreissa.

Lähitulevaisuudessa bioöljystä voidaan myös jalostaa normaaleja liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita. Pitemmällä aikavälillä mielenkiintoisia käyttökohteita löytyy myös kemianteollisuudesta.

Jaa Tulosta