Bioöljy

Pyrolyysiöljy, joka useimmiten tunnetaan bioöljynä, on orgaanisesta bioperäisestä raaka-aineesta valmistettua polttoainetta. Se on tummanruskeaa, juoksevaa nestettä, joka valmistetaan kaasuttamalla biomassaa hapettomissa olosuhteissa ja tämän jälkeen lauhduttamalla kaasuuntuneet komponentit nesteeksi.

Lopputuotteena saatavalla bioöljyllä on monia etuja verrattuna kiinteisiin puupolttoaineisiin tai biomassoihin. Sen teholliseen lämpöarvoon perustuva energiatiheys on huomattavasti suurempi, ja sen kuljetus jakäsittely on helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Bioöljyllä voidaan myös suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä energiantuotannossa.

Vuonna 2009 julkaistiin ASTM D7544 -09 -standardi, joka määrittelee fysikaaliset ja kemialliset vaatimukset biomassasta tuotetuille bioöljyille (pyrolyysiöljyille), jotka on tarkoitettu teollisille polttimille. Spesifikaatiota voidaan hyödyntää pyrolyysin ostosopimuksissa ja käyttäjien opastamisessa.

Standardin arvoille on alla olevassa taulukossa esitetty vertailuna vastaavan, GFN bioöljyn tuottaman arvot.

Bioöljyn Ominaisuus Yksikkö Koemenetelmä Standardin
vaatimus
GFN bioöljy
Ylempi lämpöarvo MJ/kg ASTM D240 15 min 18,2
Bioöljyn kiintoainepitoisuus massa-% ASTM D7544 2,5 max 0,20
Vesipitoisuus massa-% ASTM E203 30 max 21
Happamuus pH ASTM E70 Raportointi 2,6
Kinemaattinen viskositeetti cSt (40 oC) ASTM D445 125 max 49
Tiheys kg/dm3 (20 oC) ASTM 4052 1,1 - 1,3 1,21
Rikkipitoisuus massa-% ASTM 4294 0,05 max 0,01
Tuhkapitoisuus massa-% ASTM 482 0,25 max 0,07

» Bioöljyn käyttökohteet

Jaa Tulosta